Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny www.rco-fishing.cz
Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně recyklačních polatků.
Oldřich Daňhel - Rybářské centrum Olomouc je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040253

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací)
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
4. Kupující je povinen v tomto případě zaplatit prodávajícímu penále ve výši 10 % z fakturované částky.
5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz (Bezpečnost a ochrana informací) a nebo vyplněním formuláře na webových stránkách (přesněji na této adrese: /eshop/mdl/zakaznik?action=gdprdelete).

Objednávka zboží
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rco-fishing.cz  jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemným potvrzením objednávky.
2. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa kupujícího uvedená ve formuláři, případně adresa dodání zboží.
3. Zboží je expedováno dle dodacích podmínek (viz. Dodací podmínky)
4. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH 15% nebo 21%
5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
6. Při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.
7. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 10 % z fakturované částky.

Bezpečnost a ochrana informací
1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti a pod. (sdělení jména a adresy dodání).
2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům. Provozovatelem je:

Oldřich Daňhel
Olomoucká 330
783 91  Uničov
IČO: 61621889
DIČ: CZ7503195315
(dále jen Správce)

Správce prohlašuje, že má s dodavateli softwaru řádnou zpracovatelskou smlouvu kvůli přístupu k osobním datům svých zákazníků.

Dodání zboží
1. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
2. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednut zboží.
3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě.
5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
6. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
7. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.

Dodací podmínky

Osobní odběr
Osobní odběr je možné provést na naší kamenné provozovně na adrese Pasteurova 8a, Olomouc.
Při osobním odběru se zboží platí hotově. Splátkový prodej je možno domluvit na naší prodejně..
Platba bankou předem - zboží zaplatíte bankovním převodem a pak si jej osobně vyzvednete. Při vyzvednutí zboží budete vyzváni k prokázání totožnosti.
Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny.
Při odběru zboží se, prosím, prokažte číslem Vaší objednávky, zrychlíte tak vyřízení objednávky. Děkujeme.

Česká pošta
Zboží vám bude doručeno do 3 pracovních dnů od expedice zásilky.
Zboží můžete zaplatit bankovním převodem předem nebo dobírkou.
Doprava je hrazena zákazníkem ve výši 140,- Kč, Slovensko 190,- Kč.
Česká pošta je schopna doručit zásilky maximálne do 30 kg hmotnosti.

Zrušení objednávky
1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.
2. V takovém případě je kupující povinen:
I. o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
II. poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat ( NE NA DOBÍRKU ) na své náklady v (původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., ) na adresu prodávajícího.
III. vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
3. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část (celková částka bez poštovného ), a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží s podepsaným dobropisem. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.
4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
5. Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření.
6. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
         1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
         2. změnila se výrazným způsobem cena
         3. zboží je momentálně doprodáno
8. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
9. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny( záloha na zboží ), bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a to do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

Nebezpečí škody na zboží
1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Platební podmínky
1. Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
         1. v hotovosti - při převzetí dodávky
         2. platba předem - zálohovou fakturou - (při objednání nestandardního zboží)
2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.

Záruka
1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.
2. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
4. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
5. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
6. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník.
7. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Kontrola dodávky
1. Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Reklamace dodávky zboží
1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: rco@rco-fishing.cz, písemným oznámením  (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.).
2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
3. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
4. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
5. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením  obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
6. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopiemi).
7. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
8. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
9. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
10. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Neoprávněná reklamace
1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu...).

Závěrečná ustanovení
1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.
2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 19.3.2006

 
0 Kč
0,00 €

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Zakrmovací raketa SPOMB Midi - střední

Křeslo Carp Spirit HI Back Level Chair

Lehátko Strategy Grade X - Treme Flat Game Changer Bedchair

PARTNEŘI

 

jpg

www.fishing-feeder.cz
logo